Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 12 czerwca 2024
Imieniny: Janina, Jan, Onufry
pochmurno
11°C

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne 2023/2024

Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytów jak co roku będą mogli ubiegać się o pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego.

 

na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2022 r. poz.2230) - rozdział 8a pomoc materialna dla uczniów.
 • Uchwały Nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bytów ( Dz.U. Woj. Pom. Nr 108, poz.2206, Nr 172, poz.3973, z 2013 r. poz. 3490 i z 2015 r. poz.3672)

 

Wnioski do stypendium szkolnego będą do pobrania w tutejszym Ośrodku od 21 sierpnia 2023 r. oraz na stronie internetowej.

 

Wypełnione wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
od 1 września do 15 września 2023 r.

 

Pomoc skierowana jest do rodzin w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza obecnie 600,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2021, poz. 1296).

Wnioskodawcy przedstawiają dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2023 r. a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Pomoc materialna udzielana jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, której powodem są niskie dochody na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium udzielane jest m.in. w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia sportowego, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z udziałem w zajęciach edukacyjnych, całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

 

Stypendium jest skierowane dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Bytów.

 

W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego wniosek należy złożyć do dnia 15 lutego danego roku szkolnego, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października.

 

Stypendium szkolne przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Bytów.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2023r. poz. 901).

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
 3. dyrektora szkoły. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia sportowego)

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia sportowego).

 

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji.

 

Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresach:

 1. zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji - od 1 lipca 2023 r.
 2. Internet oraz bilety autobusowe - od września 2023 r. do czerwca 2024 r.

 

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów należy złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z OPS.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie do stypendium szkolnego,
 2. w przypadku ubiegania się o stypendium dla pełnoletniego ucznia uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o stypendium szkolne w jego imieniu.
 3. zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu ucznia do danej klasy w bieżącym roku szkolnym (wystawione we wrześniu)
 4. odpowiednie dokumenty określające dochód gospodarstwa domowego ucznia z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku utraty dochodu, dokumenty z miesiąca, w którym wniosek został złożony):
 •  
  • zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto z tytułu zatrudnienia lub umów o świadczenie usług (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania - zawsze w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym lub oświadczenie oraz oświadczenie dot. okresu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku), zaświadczenie o zawieszeniu lub wykreśleniu prowadzonej działalności gospodarczej.
  • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • kopia przekazu pocztowego poświadczającego otrzymanie emerytury, renty lub oświadczenie dot. kwoty ww. świadczenia (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • oświadczenie o braku zatrudnienia,
  • oświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, ? decyzje o przyznaniu np. zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłków dla opiekuna, dodatku mieszkaniowego - oświadczenie o przekazaniu i otrzymaniu dobrowolnych alimentów (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego - określający ilość hektarów przeliczeniowych,
  • dowód opłacenia składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (z ostatni kwartał).
  • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium szkolnego.

Pouczenie:

 1. Wnioskodawcy otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Więcej informacji o stypendiach socjalnych oraz wnioski i katalog wydatków na cele edukacyjne można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Miła 26a, 77-100 Bytów, Tel. 59 822 51 01 wew. 32

 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.