Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 lipca 2024
Imieniny: Jan, Wera, Brunon
pochmurno
25°C

Statut Ośrodka

Załącznik
do uchwały Nr XV/122/2011
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 29.12.2011 r.STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYTOWIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie zwany dalej MOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Bytów utworzoną przez Radę Miejską w Bytowie, nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną w formie jednostki budżetowej.

2. Siedzibą i obszarem działania MOPS jest Gmina Bytów.

3. Nadzór nad MOPS sprawuje Burmistrz Bytowa.

§ 2. MOPS działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

3) innych przepisów prawa materialnego, dotyczących działania MOPS,

4) niniejszego statutu.

Rozdział 2

Cele i zadania

§ 3. Celem działalności MOPS jest:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji

2) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin mających problemy społeczne oraz doprowadzenie do ich integracji ze środowiskiem,

§ 4. Zadania MOPS obejmują:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

3) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

4) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, w szczególności poprzez:

a)  świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej
oraz innymi przepisami,

b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami,

5) dokonywanie analiz funkcjonowania pomocy społecznej oraz ocena efektów jej działalności w gminie,

6) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,

7) organizowanie różnorodnych form pomocy, w tym rozwijanie nowych form pomocy społecznej, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej potrzebom społecznym,

8) współpraca i współdziałanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi na zasadzie partnerstwa w zakresie pomocy społecznej,

9) realizację strategii integracji i polityki społecznej Gminy Bytów, w zakresie zadań pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały Rady Miejskiej w Bytowie oraz innych programów przyjętych przez Radę Miejską, których celem jest wspieranie osób oraz rodzin z grup szczególnego ryzyka.

§ 5. MOPS realizuje zadania własne i zlecone gminy, określone w ustawie
o pomocy społecznej oraz zadania wynikające z innych ustaw,
a w szczególności:

1) z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów,

2) z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

3) z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzime,

4) z ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

5) z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów,

6) z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych.

§ 6. 1. Realizacja zadania z zakresu pomocy może być zlecana organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

2. MOPS sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych
w trybie określonym w ust. 1.

§ 7. MOPS może pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań statutowych.

Rozdział 3

Organizacja i zarządzanie

§ 8. 1. Kierownik kieruje i reprezentuje MOPS na zewnątrz.

2. Kierownik MOPS realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone i działa w granicach upoważnień do zawierania umów, porozumień
oraz do wydawania decyzji administracyjnych udzielonych przez Radę Miejską w Bytowie lub Burmistrza Bytowa.

3. Kierownik MOPS na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Bytowa może występować o przyznanie środków z funduszy unijnych.

4. Kierownik składa roczne sprawozdanie Radzie Miejskiej w Bytowie
z działalności MOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

5. Burmistrz Bytowa nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z kierownikiem MOPS.

§ 9. Kierownik MOPS działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych zgodnie z zapisem § 8 ust. 2 i 3.

§ 10. 1. Kierownik MOPS ustala strukturę MOPS oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych w Regulaminie organizacyjnym.

2. Regulamin organizacyjny jest wprowadzany w życie zarządzeniem kierownika MOPS.

§ 11. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza Bytowa wydają inne osoby na wniosek kierownika MOPS.

§ 12. W czasie nieobecności kierownika MOPS jego obowiązki przejmuje zastępca kierownika MOPS lub inna przez niego upoważniona osoba.

Rozdział 4

Gospodarka majątkowa i finansowa

§ 13. Kierownik MOPS zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 14. 1. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest roczny plan dochodów i wydatków.

2. Działalność MOPS jest finansowana w zakresie zadań własnych
ze środków budżetu Gminy Bytów oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.

3. MOPS prowadzi własną obsługę finansowo-księgową i kasową.

4. MOPS jest upoważniony do przyjmowania darowizn rzeczowych przeznaczonych na działalność statutową.

§ 15. Nadzór nad prowadzoną przez MOPS gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Bytowa.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Statut MOPS jest nadawany przez Radę Miejską w Bytowie.

2. Zmiany do statutu wymagają formy przewidzianej dla jego nadania.

 

Uchwała Nr XVI/155/2016 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 23 marca 2016 r.  o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bytowie.

Uchwała Nr XLIV/458/2018 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 30 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bytowie.

Uchwała Nr XLVII/486/2018 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 19 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bytowie.

Uchwała Nr XXIV/234/2020 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 25 listopada 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bytowie.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.