Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 12 czerwca 2024
Imieniny: Janina, Jan, Onufry
słonecznie
10°C

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością- edycja 2024

znaki_strona_www_(1)  

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu  Terytorialnego -edycja 2024

Gmina Bytów przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pt. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, który w całości finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem zadania na terenie naszej gminy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie. Na realizację ww. zadania gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 336 158,09 zł

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia- z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Poza tym co wskazano powyżej usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), usługi finansowane z Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane z innych źródeł.

Pierwszeństwo korzystania z usług mają osoby: wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności, które potrzebują szerokiego zakresu usług asystenta);

Usługi asystenckie mogą świadczyć: 

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej (za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu) pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt. 1 i 2;

W przypadku gdy usługa asystencji będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także: zaświadczenie o niekaralności; pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane telefonicznie.

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit godzin zostaną wpisane na listę rezerwową.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o:

 1. Złożenie „Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu  Terytorialnego -edycja 2024   – wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. Złożenie podpisanej klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu  Terytorialnego -edycja 2024  
 3. Złożenie oświadczenia w przypadku osób wskazujących asystenta osobistego - dotyczy jedynie osób, które wskazują swojego asystenta osobistego.
 4. Złożenie „Zakresu czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu  Terytorialnego -edycja 2024  
 5. Dołączenie do wniosku kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
 6. Zapoznanie się z Programem  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu  Terytorialnego -edycja 2024  
 7. Dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających kwalifikacje wskazanego asystenta lub co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (przedłożenie umowy potwierdzającej w/w doświadczenie). Posiadanie doświadczenia, o którym mowa może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.
 8. Złożenie formularza dla celów uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym – dotyczy asystentów dla dzieci do 16 roku życia.
 9. Złożenie zaświadczenia o niekaralności - dotyczy asystentów dla dzieci do 16 roku życia.
 10. Złożenie pisemnej akceptacji osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością - dotyczy asystentów dla dzieci do 16 roku życia.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie, ul. Miła 26 a w dniach i godzinach pracy ośrodka. Rekrutacja do Programu będzie miała charakter ciągły, jednak  rekrutacja właściwa uczestników do Programu rozpoczęła się 2 stycznia 2024 r. i  trwała do 31 stycznia 2024 r. Po tym terminie osoby spełniające kryteria uczestnictwa w programie, które nie zostały przyjęte do Programu lub osoby, które złożyły karty zgłoszenia do Programu po wyżej wskazanym terminie, tworzą listę rezerwową. W przypadku niewykorzystania limitu lub zwolnienia się miejsca w Programie uczestnictwo proponowane będzie kolejnym osobom z listy rezerwowej. 

Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganą dokumentacją!

Informacji o Programie udzielają pracownicy socjalni Zespołu specjalistycznego ds. pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie dostępni w pokoju nr 24, a także pod numerem telefonu: 59 8225101 wew. 30 w dniach i godzinach pracy Ośrodka.

Więcej informacji na stronie: asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością  - edycja 2024

Do pobrania : Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu  Terytorialnego -edycja 2024   

 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.