MOPS Bytów

Projekt "Rodzina bez przemocy - wsparcie rodzin zagrożonych i doznających przemocy". Edycja II

We współczesnym świecie przemoc domowa jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. - Zakres, wielość form i skutki natury fizycznej, psychologicznej, zdrowotnej czy ekonomicznej sprawiają, że winno się ją uznać za zjawisko społeczne szczególnej kategorii. Przemoc niesie za sobą dotkliwe konsekwencje dla wszystkich osób, których dotyka, zarówno ofiar, sprawców, jak również świadków jej stosowania. Następstwa te obejmują różne sfery życia i rzutują na funkcjonowanie na dalszych etapach.

22 czerwca 2023 r. weszły w życie zmiany w przepisach, zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 9 marca 2023 r., której celem jest dostosowanie przepisów do obecnych wyzwań. Rozwiązania zawarte w ustawie mają na celu ochronę przed przemocą domową oraz poprawę funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy na szczeblu centralnym, regionalnym oraz na szczeblu samorządu terytorialnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie  realizuje projekt pn.  "Rodzina bez przemocy - wsparcie rodzin zagrożonych i doznających przemocy. Edycja II” współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz budżetu Gminy Bytów.
Zapraszamy zatem mieszkańców Gminy Bytów do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w ramach realizowanego projektu.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  1. Warsztaty "Bez klapsa – Pozytywna dyscyplina dla rodziców" (rozpoczęcie warsztatów 29.09.2023 r.) - przeznaczone będą dla osób z rodzin zagrożonych przemocą lub rodzin uwikłanych w przemoc będących w procesie zmian, mających wąski zakres kompetencji wychowawczych. Wiedza przekazana podczas warsztatów ma na celu pomoc rodzicom         i opiekunom w rozumieniu dzieci, wspieraniu ich naturalnego potencjału. Wprowadzaniu metod wychowawczych opartych na wzajemnym szacunku i miłości, bez kar.
  2. Warsztaty „Mam tę moc” (rozpoczęcie warsztatów 29.09.2023 r.) – przeznaczone dla dzieci w wieku 6-8 lat, z trudnościami w zachowaniu i emocjach, mające na celu rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci, w tym rozwój rozpoznawania i nazywania emocji, rozwój umiejętności komunikacyjnych, rozwój rozumienia sytuacji społecznych, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
  3. Warsztaty kreatywne dla dzieci: manualne, sportowe i kulinarne (planowana realizacja w okresie IX-XII 2023 r.) skierowane do dzieci w wieku 8-12 lat i ich rodziców, których celem jest wzmocnienie i wsparcie postawy twórczej dzieci oraz rozwój ich osobowości poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu w przyjaznej atmosferze, rozwój współpracy rodziców     z dziećmi w atmosferze szacunku. Rodzice będą poszerzać swoje umiejętności wychowawcze, m.in. poprzez okazję do wdrażania nowo poznanych metod wychowawczych z zakresu pozytywnej dyscypliny.
  4. Konsultacje pedagogiczne z elementami terapii pedagogicznej  (realizowane w każdą środę od 20.09.2023 r. do 25.10.2023 r.) - przeznaczone dla rodziców z dziećmi w wieku szkolnym, z trudnościami edukacyjnymi, prowadzone przez pedagoga – terapeutę. Celem spotkań będzie zdiagnozowanie bieżących trudności szkolnych dziecka, jego potrzeb oraz wsparcie rodziców w ukierunkowaniu działań wychowawczych i edukacyjnych.
  5. Konsultacje psychologiczne z wykorzystaniem metody „Kid’s Skills – Dam radę!” (realizowane od 22.09.2023 r.) - przeznaczone dla dzieci i rodziców przejawiających zachowania przemocowe w relacjach z dziećmi w wieku szkolnym prowadzone przez psychologa/praktyka metody „Dam Radę!”, a ich celem będzie wsparcie rodziców i dzieci  w przezwyciężeniu problemów emocjonalnych i behawioralnych występujących u dzieci.
  6. Grupa wsparcia – przeznaczone dla osób doznających przemocy w rodzinie, w szczególności zaczynających zmiany mające na celu zatrzymanie przemocy. Spotkania będą obejmowały podstawowe zagadnienia z zakresu przemocy w rodzinie, a ich celem będzie zwiększenie świadomości uczestniczących osób na temat przemocy, cyklów przemocy, konsekwencji psychologicznych, wpływu na rodzinę oraz poszukiwanie alternatywnych rozwiązań dla poczucia bezradności i rezygnacji ze zmiany własnej sytuacji, ćwiczenie asertywności w relacjach etc. Terminy spotkań grupowych: 21.09.2023 r., 28.09.2023 r., 05.10.2023 r., 19.10.2023 r., 09.11.2023 r., 16.11.2023 r., 30.11.2023 r., 14.12.2023 r. Spotkania odbywać się będą w godzinach 17.00 – 19.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytowie, ul. Miła 26a – sala szkoleniowa.


Udział w projekcie jest bezpłatny, a uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie.
Osoby zainteresowane udziałem w poszczególnych działaniach zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8.00 do 11.00.

Koordynator - Adriana Zabrocka tel 59 822 51 01 / 789 307 686, e-mail: a.zabrocka@mopsbytow.pl