MOPS Bytów
Powróć do: MOPS

Zespoły zadaniowe

Zespół pierwszy (ZSI) - ds. pierwszego kontaktu i świadczeń.

I piętro, pokój nr 26 - telefon wew. nr 28

Dariusz Klimkowski
- starszy specjalista pracy socjalnej
Joanna Majkowska- pracownik socjalny
Beata Szyca - starszy specjalista pracy socjalnej

I piętro, pokój nr 25 - telefon wew. nr 31

Katarzyna Miszczyszyn - starszy specjalista pracy socjalnej

Zadania zespołu:

 1. przeprowadzanie wstępnej rozmowy bądź wywiadu środowiskowego z osobą/rodziną zgłaszającą się po pomoc celem diagnozy sytuacji;
 2. kierowanie osób/rodzin do odpowiedniego zespołu specjalistycznego;
 3.  praca z osobami/rodzinami nie wymagającymi intensywnej pracy socjalnej;
 4. praca z osobami/rodzinami korzystającymi z zasiłków stałych, okresowych, celowych;
 5. kierowanie osób do Centrum Integracji Społecznej;
 6. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i sporządzanie informacji na rzecz innych instytucji (np. ośrodki pomocy społecznej, sąd);
 7. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na rzecz Działu Świadczeń Rodzinnych;
 8. sporządzanie kontraktów socjalnych;
 9. sprawianie pogrzebów;
 10.  organizowanie i realizowanie usług dla osób/rodzin w sytuacjach kryzysowych (np. pożar, cudzoziemcy);
 11. inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie programów i projektów ukierunkowanych na pomoc osobom/rodzinom w środowisku, w tym projektów socjalnych;
 12. sporządzanie analiz, sprawozdawczości.

Zespół drugi (ZSII) - ds. bezdomności.

I piętro pokój nr 38 - telefon wew. 29

Katarzyna Grochowska - starszy specjalista pracy socjalnej

Zdania zespołu:

 1. organizowanie i realizowanie usług dla osób bezdomnych oraz osób/rodzin zagrożonym bezdomnością;
 2. kierowanie do schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, ogrzewalni;
 3. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 4. sporządzanie kontraktów socjalnych, w tym z osobami kierowanymi do schroniska;
 5. organizowanie i animowanie społeczności lokalnej;
 6. prowadzenie intensywnej pracy socjalnej;
 7.  inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie programów i projektów ukierunkowanych na pomoc osobom/rodzinom w środowisku, w tym projektów socjalnych,
 8. sporządzanie analiz, sprawozdawczości i bilansu potrzeb.

Zespół trzeci (ZSIII) - ds. pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.

I piętro pokój nr 24 - telefon wew. 30

Helena Błaszczak - starszy specjalista pracy socjalnej
Magdalena Myszke - pracownik socjalny
Wiesława Szyp - starszy specjalista pracy socjalnej

Zadania zespołu:

 1.  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na rzecz przyznania usług opiekuńczych/specjalistycznych usług opiekuńczych;
 2.  kierowanie osób starszych i niepełnosprawnych do ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej;
 3. organizowanie i realizowanie usług pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych;
 4. ubezwłasnowalnianie osób chorych i niesamodzielnych;
 5. sporządzanie kontraktów socjalnych;
 6. organizowanie i animowanie społeczności lokalnej;
 7. prowadzenie intensywnej pracy socjalnej;
 8. inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie programów i projektów ukierunkowanych na pomoc osobom/rodzinom w środowisku, w tym projektów socjalnych;
 9. sporządzanie analiz, sprawozdawczości i bilansu potrzeb.

Zespół czwarty (ZSIV) - ds. wsparcia rodziny i przeciwdziałania przemocy.

Parter pokój nr 16 - telefon wew. 48

Bernadeta Osowska - starszy pracownik socjalny
Anna Piszczatyn - starszy pracownik socjalny
Adriana Zabrocka - starszy specjalista pracy socjalnej

Zadania zespołu:

 1. zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny;
 2. prowadzenie pogłębionej pracy socjalnej z rodzinami objętymi wsparciem asystenta rodziny;
 3. ścisła współpraca pracownika socjalnego z asystentem rodziny i innymi specjalistami;
 4. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 5. sporządzanie kontraktów socjalnych;
 6. prowadzenie intensywnej pracy socjalnej;
 7. wspieranie rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 8. udział w pracach grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 9. uruchamianie procedur "Niebieskie Karty" poprzez wypełnianie NK-A;
 10. organizowanie i animowanie społeczności lokalnej;
 11. inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie programów i projektów ukierunkowanych na pomoc rodzinom w środowisku, w tym projektów socjalnych;
 12. sporządzanie analiz, sprawozdawczości i bilansu potrzeb.

Zespół ds. realizacji świadczeń (ZRŚ).

I piętro, pokój nr 35 - telefon wew. 32

Mirosława Smantek - podinspektor ds. świadczeń, stypendiów i zasiłków szkolnych

Anna Zwara - inspektor ds. świadczeń, stypendiów i zasiłków szkolnych

Zadania zespołu:

 1.     prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń z pomocy społecznej;
 2. realizacja świadczeń pieniężnych, usług i świadczeń w naturze;
 3. prowadzenie postępowań związanych z kierowaniem do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia;
 4. wykonywanie czynności związanych z postępowaniami odwoławczymi;
 5. współudział w kontroli realizowanych zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach zawartych umów;
 6. bieżąca kontrola stanu środków finansowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z pomocy społecznej;
 7. udzielanie informacji o przyznanej pomocy;
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących stypendiów zasiłków szkolnych;
 9. bieżąca kontrola stanu środków finansowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych;
 10. prowadzenie postępowań w sprawie windykacji należności;
 11. porządzanie analiz, sprawozdawczości i bilansu potrzeb.

Zespół ds. asysty rodzinnej (ZAR).Zadania zespołu:

 1. udzielanie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w formie pracy z rodzinami, pomocy w opiece i wychowaniu dzieci poprzez:
 2.  analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie
 3.  wzmacnianie roli i funkcji rodziny
 4.  rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny
 5.  podnoszenie świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny
 6.  przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny
 7.  pomoc w integracji rodzin:
 8.  dążenie do reintegracji rodziny;
 9. organizowanie środowiskowych form pomocy rodzinom objętych wsparciem;
 10. inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie programów i projektów ukierunkowanych na pomoc rodzinom w środowisku;porządzanie analiz, sprawozdawczości i bilansu potrzeb.