MOPS Bytów
Powróć do: Ogłoszenia MOPS

7 stycznia 2022 r. MOPS nieczynny.

ZARZĄDZENIE NR 33/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie 
z dnia 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie w zamian za dzień 1 stycznia 
2022 roku – święto przypadające w sobotę

Na podstawie art. 14 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (DZ. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1 
Ustala się dzień 7 stycznia 2022r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie, w zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r. (sobota).
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracownikom Ośrodka a także do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie.