top
logo

Zasoby Pomocy Społecznej

Zamówienia publiczne

Ochrona danych


POPŻ
sobota, 18 stycznia 2020 00:09

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 1. Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności o statusie osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.
 2. W załącznikach nr 5-7 do Wytycznych IZ zawarte są następujące dane dotyczące odbiorców końcowych pomocy żywnościowej:
 3. 1) imię i nazwisko,

  2) dochód osoby/rodziny w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

  3) liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, wiek,

  4) przynależność do grupy docelowej Programu, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby (nie dotyczy załącznika nr 6),

  5) powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej (nie dotyczy załącznika nr 6).

 4. Przetwarzanie przez odpowiednio KOWR/OPS/OPO/OPR/OPL danych osobowych w zakresie danych zawartych w ww. załącznikach nr 5-7 do Wytycznych IZ odbywa się na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U.2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej jako RODO.
 5. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zakwalifikowanie do pomocy żywnościowej w ramach Programu i odbiorców końcowych pomocy żywnościowej jest odpowiednio OPR/OPL .
 6. Wypełnienie obowiązków informacyjnych określonych a art. 13 i 14 RODO , w toku udzielania pomocy określonej w Programie, następuje przez udostępnienie informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez OPR/OPL w widocznym miejscu w budynku, w którym udzielana jest pomoc.
 7. OPR/OPL jako administrator danych zobowiązana jest wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i nie naruszało praw i wolności wszystkich osób, których dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją Programu.
 8. Zabezpieczenia stosowane przez OPR/OPL w celu ochrony danych osobowych polegają co najmniej na dopuszczaniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych oraz pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.
 9. Podmioty i osoby realizujące zadania określone w Programie Operacyjnym obowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które uzyskały przy realizacji zadań.
 10. Dane osobowe odbiorców końcowych pomocy żywnościowej administrowane przez OPR/OPL mogą być udostępniane IZ/ KOWR/ OPO w celach związanych z kontrolą i rozliczeniem Programu oraz innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
 11. Do danych osób ubiegających się o zakwalifikowanie do pomocy żywnościowej w ramach Programu i odbiorców końcowych pomocy żywnościowej mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu ORP/OPL, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Podanie przez osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do pomocy żywnościowej w ramach Programu i odbiorców końcowych pomocy żywnościowej danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do skorzystania z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

KONTAKTY:

Andrzej Rybus-Tołłoczko - Inspektor Ochrony Danych

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Magdalena Dobieszyńska - opiekun Banków Żywności

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

+48 888 942 222

 
poniedziałek, 13 stycznia 2020 22:11

 


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 - lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywno-ściowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2019 - lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Chojnicach [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa pomorskiego , która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odnie-sionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. - 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. - 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzy-skania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przy-znania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnio-nym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50 kg w tym:

1. Artykuły warzywne i owocowe:

 1. groszek z marchewką 3,2 kg,
 2. fasola biała 3,2 kg,
 3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
 4. buraczki wiórki 1,05 kg,
 5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
 6. sok jabłkowy klarowny 4l

2. Artykuły skrobiowe:

 1. makaron jajeczny 4,5 kg,
 2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg,
 3. ryż biały 3 kg,
 4. kasza gryczana 1,5 kg,
 5. herbatniki maślane 0,8 kg,

3. Artykuły mleczne:

 1. mleko UHT 7 l,
 2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,

4. Artykuły mięsne:

 1. szynka drobiowa 2,7 kg,
 2. szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,
 3. pasztet wieprzowy 0,48 kg,
 4. filet z makreli w oleju 1,53 kg,

5. Cukier

 1. cukier biały 4 kg,

6. Tłuszcze

 1. olej rzepakowy 4 l,

7. Dania gotowe

 1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;

2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.

3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad - w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placów-kach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych - osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ - ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb ob-jęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 19

...

Reklama
Reklama
Reklama

Pomoc prawna


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.