top
logo


PDF Drukuj Email
Spis treści
500+ 1.07.2019
raz
Wszystkie strony

 

500+ OD 1 LIPCA 2019 ROKU


KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE 500+?

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego
  • opiekunowi prawnemu dziecka
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze 500+ będzie przysługiwało na każde dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W sytuacji, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną rodziców, świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O ŚWIADCZENIE 500+?

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021, można składać od 1 lipca (wyłącznie on-line), a w przypadku wniosków składanych w formie tradycyjnej (papierowej) od dnia 1 sierpnia. Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w terminie do 31 sierpnia 2019 roku, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi do 31 października 2019 roku.

WAŻNE

Świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca urodzenia dziecka, przysposobienia lub miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką. Wniosek złożony po tym terminie powoduje, że świadczenie przysługuje począwszy od miesiąca złożenia wniosku.

WAŻNE

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

OD KIEDY ŚWIADCZENIE 500+ BĘDZIE PRZYSŁUGIWAŁO?

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 lipca 2019r. do dnia 30 września 2019r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019r. o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

WAŻNE!!!

W przypadku rodziców, którzy mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, rodzice Ci składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 roku prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października 2019 roku na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 roku). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września 2019 roku, jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca 2019 roku.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSKI O ŚWIADCZENIE 500+


 

Reaguj na przemoc

Centrum Praw Kobiet

...

Reklama
Reklama
Reklama

Pomoc prawna


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.