top
logo


PDF Drukuj Email

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XV/122/2011

Rady Miejskiej w Bytowie

z dnia 29.12.2011 r.

 

 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BYTOWIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie zwany dalej MOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Bytów utworzoną przez Radę Miejską w Bytowie, nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną w formie jednostki budżetowej.

2. Siedzibą i obszarem działania MOPS jest Gmina Bytów.

3. Nadzór nad MOPS sprawuje Burmistrz Bytowa.

§ 2. MOPS działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

3) innych przepisów prawa materialnego, dotyczących działania MOPS,

4) niniejszego statutu.

Rozdział 2

Cele i zadania

§ 3. Celem działalności MOPS jest:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji

2) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin mających problemy społeczne oraz doprowadzenie do ich integracji ze środowiskiem,

§ 4. Zadania MOPS obejmują:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

3) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

4) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, w szczególności poprzez:

a)  świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej
oraz innymi przepisami,

b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami,

5) dokonywanie analiz funkcjonowania pomocy społecznej oraz ocena efektów jej działalności w gminie,

6) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,

7) organizowanie różnorodnych form pomocy, w tym rozwijanie nowych form pomocy społecznej, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej potrzebom społecznym,

8) współpraca i współdziałanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi na zasadzie partnerstwa w zakresie pomocy społecznej,

9) realizację strategii integracji i polityki społecznej Gminy Bytów, w zakresie zadań pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały Rady Miejskiej w Bytowie oraz innych programów przyjętych przez Radę Miejską, których celem jest wspieranie osób oraz rodzin z grup szczególnego ryzyka.

§ 5. MOPS realizuje zadania własne i zlecone gminy, określone w ustawie
o pomocy społecznej oraz zadania wynikające z innych ustaw,
a w szczególności:

1) z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów,

2) z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

3) z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzime,

4) z ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

5) z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów,

6) z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych.

§ 6. 1. Realizacja zadania z zakresu pomocy może być zlecana organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

2. MOPS sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych
w trybie określonym w ust. 1.

§ 7. MOPS może pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań statutowych.

Rozdział 3

Organizacja i zarządzanie

§ 8. 1. Kierownik kieruje i reprezentuje MOPS na zewnątrz.

2. Kierownik MOPS realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone i działa w granicach upoważnień do zawierania umów, porozumień
oraz do wydawania decyzji administracyjnych udzielonych przez Radę Miejską w Bytowie lub Burmistrza Bytowa.

3. Kierownik MOPS na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Bytowa może występować o przyznanie środków z funduszy unijnych.

4. Kierownik składa roczne sprawozdanie Radzie Miejskiej w Bytowie
z działalności MOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

5. Burmistrz Bytowa nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z kierownikiem MOPS.

§ 9. Kierownik MOPS działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych zgodnie z zapisem § 8 ust. 2 i 3.

§ 10. 1. Kierownik MOPS ustala strukturę MOPS oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych w Regulaminie organizacyjnym.

2. Regulamin organizacyjny jest wprowadzany w życie zarządzeniem kierownika MOPS.

§ 11. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza Bytowa wydają inne osoby na wniosek kierownika MOPS.

§ 12. W czasie nieobecności kierownika MOPS jego obowiązki przejmuje zastępca kierownika MOPS lub inna przez niego upoważniona osoba.

Rozdział 4

Gospodarka majątkowa i finansowa

§ 13. Kierownik MOPS zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 14. 1. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest roczny plan dochodów i wydatków.

2. Działalność MOPS jest finansowana w zakresie zadań własnych
ze środków budżetu Gminy Bytów oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.

3. MOPS prowadzi własną obsługę finansowo-księgową i kasową.

4. MOPS jest upoważniony do przyjmowania darowizn rzeczowych przeznaczonych na działalność statutową.

§ 15. Nadzór nad prowadzoną przez MOPS gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Bytowa.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Statut MOPS jest nadawany przez Radę Miejską w Bytowie.

2. Zmiany do statutu wymagają formy przewidzianej dla jego nadania.

 

 

Uchwała Nr XVI/155/2016 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 23 marca 2016 r.  o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bytowie.

 

Uchwała Nr XLIV/458/2018 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 30 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bytowie.

 

Uchwała Nr XLVII/486/2018 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 19 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bytowie.

 

Reaguj na przemoc

Centrum Praw Kobiet

...

Reklama
Reklama
Reklama

Pomoc prawna


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.