top
logo

Zasoby Pomocy Społecznej


PDF Drukuj Email

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.


Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:
 • rodzice,
 • inni przedstawiciele ustawowi uczniów albo
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.
Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie zasiłku szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczenia.

Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego. "Zdarzeniem losowym", kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie "zależne od losu - kolei, wydarzeń życia", tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:
 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących;
 • brak środków do życia w związku z utratą pracy przez rodziców/ opiekunów prawnych,
 • ciężki wypadek ucznia, powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu;
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica;
 • klęska żywiołowa;
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
 • inne nagłe szczególne okoliczności utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny ucznia i utrudniające   naukę.
Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.
Formy udzielania zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:
 1. świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (stanowi to łącznie kwotę do: 5 x 118,00 złotych = 590,00 złotych - jest to maksymalna wysokość zasiłku szkolnego). Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz ucznia i uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.

Termin ubiegania się o zasiłek szkolny

Z uwagi na jego funkcję - środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej - ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.
Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wnioski i wszelkie informacje można uzyskać w pok. nr 4 MOPS Bytów, ul. Miła 26a, Tel. 59 822 51 01.

 


Stypendium szkolne

Katalog wydatków

Sposób udokumentowania poniesionych wydatków

Dokumenty do pobrania

 

 

...

Reklama
Reklama

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.