top
logo

Zasoby Pomocy Społecznej

Przetargi i konkursy

Zamówienia publiczne

Ochrona danych


PDF Drukuj Email

Stypendium szkolne 2019/2020

Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytów jak co roku będą mogli ubiegać się o pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego.


na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2018 r. poz.1457 z późn. zm.) - rozdział 8a pomoc materialna dla uczniów.
 • Uchwały Nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bytów ( Dz.U. Woj. Pom. Nr 108, poz.2206, Nr 172, poz.3973, z 2013 r. poz. 3490 i z 2015 r. poz.3672)


Wnioski do stypendium szkolnego będą wydawane w pok. nr 18 od 19 sierpnia 2019 r. w godz. od 700 do 1500 (w poniedziałki od 800 do 1600)


Wypełnione wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 1 września do 15 września 2019 r.


Pomoc skierowana jest do rodzin w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza obecnie 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).

Wnioskodawcy przedstawiają dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2019 r. a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Pomoc materialna udzielana jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, której powodem są niskie dochody na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium udzielane jest m.in. w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia sportowego, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z udziałem w zajęciach edukacyjnych, całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

 

Stypendium jest skierowane dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Bytów.

 

W przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych wniosek należy składać w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.


Stypendium szkolne przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Bytów.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2018r. poz. 1508 z późn. zm.).


Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
 3. dyrektora szkoły. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia sportowego)

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia sportowego).

 

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji.


Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresach:

 1. zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji - od 1 lipca 2019 r.
 2. Internet oraz bilety autobusowe - od września 2019 r. do czerwca 2020 r.


W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów należy złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z OPS.


Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie do stypendium szkolnego,
 2. w przypadku ubiegania się o stypendium dla pełnoletniego ucznia uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o stypendium szkolne w jego imieniu.
 3. zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu ucznia do danej klasy w bieżącym roku szkolnym (wystawione we wrześniu)
 4. odpowiednie dokumenty określające dochód gospodarstwa domowego ucznia z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku utraty dochodu, dokumenty z miesiąca, w którym wniosek został złożony):
  • zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto z tytułu zatrudnienia lub umów o świadczenie usług (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania - zawsze w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym lub oświadczenie oraz oświadczenie dot. okresu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku), zaświadczenie o zawieszeniu lub wykreśleniu prowadzonej działalności gospodarczej.
  • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • kopia przekazu pocztowego poświadczającego otrzymanie emerytury, renty lub oświadczenie dot. kwoty ww. świadczenia (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • oświadczenie o braku zatrudnienia,
  • oświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, ? decyzje o przyznaniu np. zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłków dla opiekuna, dodatku mieszkaniowego - oświadczenie o przekazaniu i otrzymaniu dobrowolnych alimentów (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego - określający ilość hektarów przeliczeniowych,
  • dowód opłacenia składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (z ostatni kwartał).
  • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium szkolnego.

Pouczenie:

 1. Wnioskodawcy otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Więcej informacji o stypendiach socjalnych oraz wnioski i katalog wydatków na cele edukacyjne można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Miła 26a, 77-100 Bytów, Tel. 59 822 51 01 wew. 32Zasiłek szkolny

Katalog wydatków

Sposób udokumentowania poniesionych wydatków

Dokumenty do pobrania

Wnioskodawcy przedstawiają dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2018r. a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Pomoc materialna udzielana jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, której powodem są niskie dochody na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium udzielane jest m.in. w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia sportowego, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z udziałem w zajęciach edukacyjnych, całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

 

...

Reklama
Reklama
Reklama

Pomoc prawna


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.