top
logo


PDF Drukuj Email

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego),
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),
 • świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe),
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. Obywatelom polskim
 2. Cudzoziemcom
 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Świadczenia rodzinne przysługują cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Rodzaje świadczeń.

 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.

 2. Zasiłek pielęgnacyjny.

 3. Świadczenie pielęgnacyjne.

 4. Specjalny zasiłek opiekuńczy.

 5. Zasiłek dla opiekuna.

 6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe).

 7. Świadczenie rodzicielskie.

 8. Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, złotówka za złotówkę oraz utrata i uzyskanie dochodu.

 

 

Reaguj na przemoc

Centrum Praw Kobiet

...

Reklama
Reklama
Reklama

Pomoc prawna


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.