top
logo

Zamówienia publiczne


PDF Drukuj Email

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane
od 01 sierpnia 2017 r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada. 

 

Świadczenia dla osób uprawnionych do alimentów

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wnioski
o przyznanie świadczeń wraz z zaświadczeniem o bezskutecznej egzekucji (za okres ostatnich dwóch miesięcy) należy składać bezpośrednio do organu realizującego. Wnioski wraz
z kompletem dokumentów przyjmowane są przez Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS
z siedzibą przy ul. Miła 26a, 77-100 Bytów.

W przypadku wysłania wniosku o fundusz alimentacyjny za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data Doręczenia wniosku do urzędu.

SPIS TREŚCI - POMOC UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

 1. Kryteria przyznawania pomocy
 2. Wymagane dokumenty. Przedłużenie okresu świadczeniowego
 3. Dot. osób ubiegających się o świadczenia
 4. Dot. osób posiadających ustalone prawo do świadczeń
 5. Dot. osób pełnoletnich uprawnionych do świadczeń
 6. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych

 1. KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:

 • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł;
 • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia - wyjątek stanowi osoba uprawniona legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  w jej przypadku nie obowiązuje ograniczenie wiekowe;
 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł
 • jeżeli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres świadczeniowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne dotyczące sposobu ustalania dochodu organ rozpatrujący sprawę może wymagać wszelkich dokumentów potwierdzających utratę lub uzyskanie dochodu.

Prawo do funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, który trwa od 01 października do 30 września następnego roku.

Bieżący okres świadczeniowy trwa od 01 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 01 sierpnia.

W przypadku wnioskowania o fundusz alimentacyjny w trakcie okresu świadczeniowego, świadczenia te przyznawane są od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
  w rodzinie zastępczej;
 2. zawarła związek małżeński.

Według ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie oznacza: dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANY JEST KOMPLET DOKUMENTÓW (w przypadku składania wniosku po raz pierwszy)

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji
 • oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów, w tym odpowiednio:

o oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

o oświadczenia o innym dochodzie niż dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) członków rodziny, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Dodatkowe dokumenty, poza dokumentami wyżej wymienionymi, mogą być składane w formie kopii. Kopię dokumentów może uwierzytelnić organ właściwy wierzyciela, notariusz lub instytucja, która dokument wyda

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.

PRZEDŁUŻENIE OKRESU ZASIŁKOWEGO

Jeśli sytuacja w rodzinie mająca wpływ na przyznanie uprawnień nie uległa zmianie i w posiadaniu tut. Organu znajduje się już niezbędny komplet dokumentów, osoby które składają wniosek na kolejny okres świadczeniowy, przy ubieganiu się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego składają nowy wniosek i dostarczają tylko:

 1. zaświadczenie lub oświadczenie na załączniku do wniosku o wysokości wyegzekwowanych i przekazanych przez Komornika* alimentów w roku bazowym (poprzedzającym złożenie wniosku),
 2. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 3. zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.

* proszę pamiętać o pozostawieniu kserokopii zaświadczeń do wniosku o zasiłek rodzinny

Warunkiem niezbędnym do przyznania uprawnień z funduszu jest bezskuteczność egzekucji za ostatnie 2 m-ce, poprzedzające złożenie wniosku, lub niemożność wszczęcia egzekucji co potwierdza stosownym zaświadczeniem organ uprawniony, tj. Komornik Sądowy lub Sąd Okręgowy.

 1. DOT. OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Katalog możliwych źródeł utraty dochodu:

 1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
 6. utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. utrata świadczenia rodzicielskiego,
 8. utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 9. utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Katalog źródeł uzyskania dochodu:

 1. zakończenie urlopu wychowawczego,
 2. uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 6. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 9. uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Ilekroć w ustawie jest mowa o zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego albo w okresie członkostwa
w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

UWAGA Każda kolejna umowa o pracę zawierana z tym samym pracodawcą jest również uzyskaniem dochodu.

 1. DOT. OSÓB MAJĄCYCH USTALONE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu, wyjazdu członka rodziny osoby uprawnionej poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

Ilekroć w ustawie jest mowa o rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa
w ustawie o świadczeniach rodzinnych, albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także osobę uprawnioną;

Do rodziny nie zalicza się:

 1. dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 2. dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
 3. rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz .

W sytuacji uzyskania dochodu należy niezwłocznie przedłożyć w organie wypłacającym świadczenia zaświadczenie stosownej instytucji o wysokości dochodu netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

UWAGA! Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone w przypadku, gdy osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu, w okresie ich pobierania otrzymali alimenty (bezpośrednio od dłużnika lub za pośrednictwem komornika sądowego) będą uznawane za świadczenia nienależnie pobrane. Świadczeniobiorca zobowiązany będzie do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami.

 1. PEŁNOLETNIA OSOBA UPRAWNIONA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU

Decyzja przyznają uprawnienia do świadczeń wydawana jest do miesiąca, w którym osoba uprawniona kończy 18 lat.

W przypadku kontynuacji wypłaty świadczeń z funduszu należy:

 • wypełnić wniosek przez osobę uprawnioną,
 • wypełnić załączniki do wniosku:

o oświadczenia członków rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - załącznik nr 3,

o oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - załącznik nr 2,

  oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - załącznik nr 2,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • dostarczyć zaświadczenie / oświadczenie o dochodach,
 • dostarczyć zaświadczenie lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki,
 • określić sposób wypłaty świadczeń,
 • przedłożyć do wglądu dokument tożsamości.

Pełnoletnia osoba uprawniona do alimentów składa wniosek wypełniony na swoje nazwisko.

W przypadku gdy rodzic - opiekun składa wniosek o świadczenia z funduszu za osobę pełnoletnią winien dostarczyć upoważnienie do złożenia wniosku i ubiegania się o świadczenia w imieniu osoby uprawnionej.

VI. DZIAŁANIA PODEJMOWANE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmuje organ właściwy dłużnika, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Realizacja ww. ustawy może być przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli:

 1. osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 2. osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Wniosek osoby uprawnionej o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Egzekucja bezskuteczna w rozumieniu przepisów ww. ustawy to egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Prawo to przysługuje niezależnie od tego, czy w sprawie jest wypłacane świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Jeśli osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie musi ona składać odrębnego wniosku w sprawie podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego, ponieważ organ wypłacający świadczenie z urzędu wystąpi o podjęcie takich działań do organu właściwego dłużnika.

Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego składa się w organie wypłacającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego w gminie wierzyciela. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. O takie zaświadczenie może także wystąpić do komornika organ właściwy wierzyciela.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych przez organ właściwy dłużnika

Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny oraz informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika.

Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

1) złożenia oświadczenia majątkowego,

2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,

3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, organ właściwy dłużnika:

1) składa wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz

2) kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Czynności podejmowane przez organ wypłacający świadczenie z funduszu alimentacyjnego w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Odsetki są naliczane
od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.

Ważne

Wnioski złożone do 10 dnia danego miesiąca, są rozpatrywane w danym miesiącu, natomiast wnioski złożone po 10 dniu danego miesiąca, są rozpatrywane w miesiącu następnym.

 

...

Reklama
Reklama
Reklama

Centrum Praw Kobiet

Pomoc prawna


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.