top
logo


PDF Drukuj Email

 

ZMIANY W FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM

 

 • Od 01.10.2020r. kwota kryterium dochodowego na jednego członka rodziny wynosi 900,00 zł.
 • Zasada "złotówka za złotówkę"- W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego (przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia), świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Natomiast jeżeli wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona ww. sposób będzie niższa niż 100 zł, świadczenie to nie będzie przysługiwało.

 • Dochód bazowy, który będzie brany pod uwagę do oceny wniosku będzie z 2019 r. Uwzględniane do dochodów rodziny będą również wszystkie zmiany sytuacji dochodowej jakie nastąpił w 2019r. oraz po 2019r.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 808 ze zmianami.),

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - OKRES ŚWIADCZENIOWY 2020/2021

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane będą od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia 2020r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie.

Informujemy że w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • od dnia 01 lipca do dnia 31 sierpnia 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2020r.
 • od dnia 1 września do dnia 30 września 2020r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2020r.
 • od dnia 01 października do dnia 31 października 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31grudnia 2020 r.
 • od dnia 01 listopada do dnia 30 listopada 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31stycznia 2021 r.
 • od dnia 01 grudnia do dnia 31 stycznia 2021 r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 28 lutego2021 r.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice lub pełnoletni uczniowie.

Dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021:

 • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
 • zaświadczenie od komornika o ilości ściągniętych alimentów od dłużnika w 2019r.;
 • ksero nakazu płatniczego za 2019r. lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego;
 • oświadczenie lub zaświadczenie o uzyskanym stypendium w roku 2019;
 • zaświadczenie o opłaconych składkach zdrowotnych w 2019r. od dochodów z tytułu renty lub emerytury, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego z ZUS lub KRUS;
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2019 - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/ na podstawie karty podatkowej;
 • dowód osobisty do wglądu,
 • ewentualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka;
 • ksero wyroku zasądzającego alimenty;
 • oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły, że dziecko się uczy (dotyczy: szkoła ponadgimnazjalna i szkoła wyższa);

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w szczególności zaistnienia okoliczności uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym związanych z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tego świadczenia, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Prawo do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie wnioskującej jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł natomiast od 01.10.2020r. kwota kryterium dochodowego zostaje zwiększona do 900,00 zł na osobę.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZYSŁUGUJĄ:

 • Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki  w szkole lub szkole wyższej do czasu ukończenia 25 roku życia.
 • Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NIE PRZYSŁUGUJĄ:

 • Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo -wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie) lub osobie umieszczonej w pieczy zastępczej.
 • Zawarła związek małżeński.

Osobą uprawnioną do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na postawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych,  jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełną informację można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie, ul. Miła 26, 77-100 Bytów w godzinach urzędowania, pokój nr 3  oraz pod numerem telefonu: 59 822 51 01 wew. 43 i 41.

 

Reaguj na przemoc

Centrum Praw Kobiet

...

Reklama
Reklama
Reklama

Pomoc prawna


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.